Občanské pojištění.

Jsme připraveni nabídnou tyto pojistné produkty

10+ let zkušeností

zajistí maximálně efektivní řešení Vaší pojistné smlouvy.

Osobní přístup

je naším mottem. Vždy najdeme cestu optimálního řešení.

Pojistné události

vyřešíme za Vás. Je to součást naší práce. Jsme Vaším partnerem.

Nejvýhodnější

řešení Vašeho pojištění. Máme dokonalý přehled celého trhu.

OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ

Cílem pojištění osob je poskytnout ochranu pojištěného před neočekávnými, nahodilými událostmi. Pojištění osob můžeme rozdělit do několika základních skupin, lišící se předmětem, na které se konkrétní pojištění vztahuje (ochrana zdraví fyzických osob před možnými riziky jako je úraz, smrt, nemoc, ztráta příjmu, odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám apod.)

Víte, jaký osud Vám byl vepsán do dlaně? Je Vaše čára života dost dlouhá, abyste si byli jistí, že se nic nemůže stát? Rozumný člověk si uvědomuje, že jeho život může ovlivnit mnohé, co nemá ve svých rukou. Rozumný, moudrý a zodpovědný člověk se stará, aby svůj život, své zdraví a své blízké proti nenadálým životním událostem, škobrtnutím a kotrmelcům pojistil.

PROČ VYBRAT NÁS?

  • Desetileté zkušenosti
  • Komplexní nabídka
  • Následná péče
  • Lidský a profesionální přístup
  • Dokonalý přehled na trhu
  • Posouzení stávajícího pojištění
  • Pomoc při pojistné události
  • Kontaktovat nyní

POJISTNÉ PRODUKTY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Hlavním úkolem tohoto pojištění je finanční zabezpečení blízkých (manželka/manžel, děti) v případě Vaší smrti. Pokud je na Vás rodina finančně závislá (splácíte hypotéku, čerpáte úvěr, koupili jste vůz na leasing), je dobré zvážit jeho uzavření. Sestavíme Vám jej podle Vašich individuálních potřeb a přizpůsobíme Vaší životní situaci.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Úraz se nám může přihodit nečekaně – doma, v zaměstnání, při autonehodě nebo třeba při sportu. Toto pojištění nám pomáhá zmírnit finanční důsledky takového úrazu, je velmi variabilní a lze jej sjednat pro různá rizika. Uzavřít jej mohou děti, dospělí nebo celé rodiny.

POJISTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

Pojištění bytových domů poskytuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami z ušlého nájemného i před újmami způsobenými druhým. Je určeno jak občanům, majitelům bytových domů, tak společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám.

POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

Jedná se o pojištění trvale obývaného rodinného domu nebo domu ve výstavbě. Pojištění se uzavírá proti živelným katastrofám, odcizení a vandalismu Současně je možné pojistit i vedlejší budovy.

POJIŠTĚNÍ BYTU

Jedná se o pojištění bytu v osobním vlastnictví včetně nebytového prostoru a vedlejších místností, které jsou s bytem užívány.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Předmětem tohoto pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti. Jedná se o věci ve vlastnictví členů domácnosti. Kromě věcí uložených v bytě pojištěné domácnosti jsou pojištěny také věci v nebytovém prostoru na stejné adrese jako je pojištěná domácnost.

POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍHO OBJEKTU A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI

Jedná se o pojištění přechodně obývaných budov – rekreačních nemovitostí – jako jsou chalupy a chaty. Kromě hlavní budovy je možné pojistit také ostatní objekty, které jsou umístěny na stejném pozemku. Kromě budovy je možné pojistit movité věci, které tvoří zařízení rekreační domácnosti.

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Každý vlastník motorového vozidla musí mít ze zákona sjednané POVINNÉ RUČENÍ, neboli Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dokladem o jeho uzavření je tzv. Zelená karta. Pojištění pokrývá škody způsobené třetí osobě, nekryje však škody způsobené na vlastním vozidle!

Za tímto účelem je dobré si uzavřít HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, které je na rozdíl od Povinného ručení, nepovinné. Havarijní pojištění nám kryje škody, které si způsobíme sami v důsledku havárie. Dále nám chrání vozidlo před živly, vandalismem a odcizením. K tomuto pojištění lze sjednat i řadu připojištění jako je připojištění čelního skla, zavazadel, úraz přepravovaných osob, speciální výbavy apod.

POJIŠTĚNÍ LODI

Pojištění lodí je speciální druh pojištění, který může zahrnovat jak pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla, tak i majetkové škody na plavidle samotném. Pojištěny mohou být všechny druhy rekreačních motorových a bezmotorových lodí nebo člunů a závodních plachetnic; windsurfingy. Pojištění platí pouze na pojistné události, které nastanou na vodě, při spouštění a vyzvedávání na vodu, uložení na souši a při přepravě (pokud je pojištěno). Pojištění se standardně sjednává na území Evropy, ale lze jej rozšířit na celý svět.

POJIŠTĚNÍ ZÁJMOVÉHO ZVÍŘETE

Základem tohoto pojištění je úhrada nákladů za léčení domácího mazlíčka u veterinárního lékaře v důsledku nemoci či úrazu. Kromě pojištění zvířete na vynaložené náklady za veterinární péči, lze sjednat i pojistku odpovědnosti za škodu z držby zvířete, ta se sjednává jako pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zvířetem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z DRŽBY NEMOVITOSTI

Pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti apod.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě (např. v rámci vedení domácnosti, při rekreaci či zábavě, jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni, jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích zvířat). Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěni všichni členové ve společné domácnosti.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PRONÁJMU

Jedná se o rozšíření občanské odpovědnosti na pronajaté prostory, tj. byty v pronájmu, ateliéry apod.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ (vč. BRIGÁD)

Jde o pojištění pro případ vzniku škody, kterou způsobil zaměstnanec při plnění pracovních povinností, které mu plynou z pracovního vztahu. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích zaměstnavatele, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky. Zaměstnavatel může požadovat náhradu maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

Máte-li dotaz, odešlete nám Vaše tel. číslo. Zavoláme Vám obratem zpět a pomůžeme Vám!

SPOLUPRACUJÍCÍ POJIŠŤOVNY

logo_1
logo2
logo4
logo4
logo7
logo7
logo7
logo7
Back to Top